دانلود جلسه اول- لینک جلسه اول موجود نمی باشد(موضوع جلسه نصب و معرفی مفید تریدر)


 

دانلود جلسه دومدانلود جلسه سومدانلود جلسه چهارمدانلود جلسه پنجمدانلود جلسه ششمدانلود جلسه هفتمدانلود جلسه هشتم